Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διδακτορικές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40, 41, 42 και 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017), που ρυθμίζουν το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές.

Το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι ακαδημαϊκός τίτλος που πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει πραγματοποιήσει πρωτότυπη επιστημονική έρευνα εις βάθος και έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης με αυτόνομη παραγωγή επιστημονικών αποτελεσμάτων στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρέχει εξειδίκευση στα ευρύτερα γνωστικά πεδία του Τμήματος αλλά και σε συγγενή πεδία.

Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος  Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής είναι η ανάπτυξη ερευνητών για την προαγωγή της επιστήμης και την εξέλιξη των εφαρμογών. Στόχος είναι οι Υποψήφιοι Διδάκτορες να παράγουν πρωτότυπη και καινοτόμο επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς/αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα ή/και σε τομείς/αντικείμενα με τα οποία αυτές οι επιστήμες συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο αναγκαίων διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ώστε να είναι σε θέση να στελεχώσουν, στην Ελλάδα και διεθνώς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Image

Η Διδακτορική Διατριβή εκπονείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το οποίο έχει την κύρια ευθύνη καθοδήγησης του Υποψήφιου Διδάκτορα. Επιπλέον κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντα Καθηγητή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής. Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται εκτός του Επιβλέποντος Καθηγητή από μέλη συναφούς αντικειμένου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης της Διδακτορικής Διατριβής είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται επαρκές δημοσιευμένο έργο σε υψηλού επιπέδου περιοδικά και συνέδρια και η επιτυχής υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής ενώπιων Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Ως ημερομηνία λήψης του Διδακτορικού Διπλώματος νοείται η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της Διδακτορικής Διατριβής.

Διαδικασία Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης/εων Υποψήφιων Διδακτόρων, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους χωρίς Προκήρυξη είτε δημοσιεύοντας Προκήρυξη και αναγράφοντας όλες τις σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες, τόπος κατάθεσης αίτησης, απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, περιγραφή γνωστικού αντικειμένου, κ.α.).

Ο/Η υποψήφιος/α, κατόπιν συνεννόησης με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος και προτείνει τον Επιβλέποντα Καθηγητή των Διδακτορικών Σπουδών του. Σε περίπτωση δημοσίευσης σχετικής Προκήρυξης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και οι ειδικότερες απαιτήσεις της Προκήρυξης.

Η Γραμματεία του Τμήματος αφού ελέγξει την τυπική πληρότητα των αιτήσεων, διαβιβάζει τους πλήρεις φακέλους υποψηφιοτήτων στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος. Αιτήσεις χωρίς υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή δε θα αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού Τομέα) ή πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο ομοταγούς πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ομοταγούς πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση μη κατοχής ΔΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει αποδεδειγμένα προσόντα επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4521/2018. Ο βαθμός του ΔΜΣ θα πρέπει να είναι: α) Για σπουδές στην Ελλάδα, μεγαλύτερος ή ίσος με «7.0». β) Για σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο μεγαλύτερος ή ίσος με «60%». γ) Για σπουδές στις ΗΠΑ υψηλότερος ή ίσος με «Β». δ) Για σπουδές από άλλες χώρες θα καθορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος.
 • Επάρκεια αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης ή άλλης - δόκιμης επιστημονικά - γλώσσας ή άλλα αξιόπιστα στοιχεία που να πιστοποιούν τη δυνατότητα πρόσβασης στην αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία και να διασφαλίζουν την επιστημονική επικοινωνία. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ στην αγγλική γλώσσα ή σε άλλη - δόκιμη επιστημονικά - γλώσσα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να συζητηθούν στη Συνέλευση του Τμήματος και αιτήσεις στις οποίες δεν θα πληρούνται τα προαναφερθέντα πρότυπα (π.χ. κατοχή ΔΜΣ ή Διδακτορικού Διπλώματος, βαθμολογικά κριτήρια κ.λπ.). Αυτό μπορεί να γίνεται, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του ενδιαφερόμενου επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, προκειμένου να συνεκτιμηθούν και τα ακόλουθα ουσιαστικά προσόντα: α) Τεκμηριωμένη ικανότητα και προοπτική για έρευνα (επιστημονικά δημοσιεύματα του υποψηφίου, απασχόληση σε ερευνητικά ιδρύματα - οργανισμούς). β) Αποδεδειγμένη σημαντική επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον τριών ετών) στο επιστημονικό αντικείμενο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.

Η αίτηση κάθε υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Σε περίπτωση που, κατά την υποβολή της αίτησης, το πτυχίο ή το δίπλωμα βρίσκεται σε διαδικασία αναγνώρισης, η πράξη αναγνώρισης μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ προσκομίζεται μέχρι την υποβολή της πρώτης ετήσιας έκθεσης προόδου, διαφορετικά γίνεται η διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα από τα μητρώα.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων, κ.α.) γνώσης της Αγγλικής ή άλλης γλώσσας, όπου η γνώση αυτή δεν προκύπτει από τις προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου.
 • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του Υποψήφιου Διδάκτορα). Η μία τουλάχιστον από τις επιστολές πρέπει να προέρχεται από τον ακαδημαϊκό χώρο.
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ή σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Ερευνητική Πρόταση


Για την πλήρη ενημέρωση σας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής παρακαλούμε να ανατρέξετε στον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΦΕΚ 4732/τΒ΄/23.10.2018)

pdf button clear

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1