Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μαθησιακοί Στόχοι

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, οι απόφοιτοι διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώσεις στο πεδίο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, οι οποίες φτάνουν σε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης τόσο σε καθιερωμένους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής (για παράδειγμα προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, εξαρτημάτων συσκευών, συσκευασιών κ.λπ.) όσο και σε καινοτόμες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής (νανοτεχνολογία και σύνθετα υλικά, αυτοματισμός και αυτόνομα οχήματα, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.). Η κατανόηση των θεωριών που παρουσιάζονται με τρόπο σταδιακής εμβάθυνσης, η ενσωμάτωση της αιχμής της τεχνολογίας στο αντικείμενο κατά τη διάρκεια των εξαμήνων, αλλά και η ενασχόληση με καινοτόμες τεχνολογίες που προσφέρονται στα πλαίσια των μαθημάτων ανωτέρων εξαμήνων (7ο – 9ο), προωθούν την πρωτότυπη σκέψη του φοιτητή, ώστε ο τελευταίος ως απόφοιτος να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει συνδυαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων της επαγγελματικής του ενασχόλησης.
Πάνω από όλα, μέσω της σχεδίασης του ΠΠΣ και της ενασχόλησης με διαφορετικά επιστημονικά πεδία (ενδεικτικά παραδείγματα των οποίων είναι η τεχνολογία παραγωγής, ο αυτοματισμός, η νανοτεχνολογία, η κυβερνοφυσική, η ενέργεια και η περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωσή της), προωθείται η διεπιστημονικότητα του υποψήφιου Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Η τελευταία είναι απαραίτητο εφόδιο του σύγχρονου Μηχανικού, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα σε εφαρμογές σύνθετες που λειτουργικά στηρίζονται στην ταυτόχρονη χρήση τεχνολογιών πολλών επιστημονικών πεδίων (Μηχανολογίας και Μηχανικής, Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών κ.λ.π).

Ειδικότερα οι απόφοιτοι:
  • Γνωρίζουν και κατανοούν τις γνώσεις σε αντικείμενα που αποτελούν το Γενικό Υπόβαθρο των σπουδών, όπως Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Μετρήσεις και Αισθητήρες, Υλικά, Σχεδιασμός με χρήση Η/Υ (Computer-Aided Design), Προγραμματισμός Η/Υ, Διαχείριση και Προγραμματισμός Παραγωγής, Σχεδίαση Αλγορίθμων.
  • Εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές ως βάση για να αναπτύξουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε αντικείμενα που είναι ενταγμένα στο Ειδικό Υπόβαθρο των σπουδών, όπως Στοιχεία Μηχανών, Ηλεκτρικές Μηχανές, Αυτοματισμός - Βελτιστοποίηση Εφαρμογών, Μηχατρονική, Σχεδίαση Συστημάτων Παραγωγής και Εφοδιασμού, Ψηφιακές Εφαρμογές, Υπολογιστικά Συστήματα  και Συστήματα Λήψης – Υποστήριξης Αποφάσεων, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.
Image

Τέλος, προχωρώντας στα αντικείμενα Εμβάθυνσης και Εμπέδωσης των Γνώσεων της Ειδικότητας του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, οι απόφοιτοι αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης σύνθετων και διεπιστημονικών προβλημάτων σε εφαρμογές αιχμής με την χρήση αρχών έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Με την επιλογή των μαθημάτων των εξαμήνων 7-9, ο μελλοντικός Μηχανικός Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής διαμορφώνει επιλεκτικά τις πτυχές ενός προφίλ με έμφαση στην αυτονομημένη/ αυτοματοποιημένη θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές. Για τούτο εστιάζει σε αντικείμενα όπως η Σχεδίαση Συστημάτων με Μικροελεγκτές, τα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (και) με εφαρμογή σε Βιομηχανικό Περιβάλλον (PLC), οι Προσθετικές Κατεργασίες Παραγωγής (3D printing), ο Μη-Καταστροφικός Έλεγχος Συστημάτων, ο Έλεγχος Ποιότητας, η Διαχείριση Προϊόντων
και το Περιβάλλον, ο Σχεδιασμός Αυτοκινούμενων Οχημάτων, η Νανοτεχνολογία και Νανοδιατάξεις, και το Διαδίκτυο ως εργαλείο για τη Βιομηχανική Παραγωγή με τις Εφαρμογές Διαδικτύου των Αντικειμένων, τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα και την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Μηχανής. Η συστηματική εξάσκηση των δεξιοτήτων αυτών προωθεί την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να δραστηριοποιούνται σε σύνθετα (λόγω της διεπιστημονικής φύσης των εφαρμογών) περιβάλλοντα εργασίας, με μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, όπου το απρόβλεπτο μπορεί να είναι ο κανόνας. Έτσι θα είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. Οι απόφοιτοι διαθέτουν τις ικανότητες λήψης πρωτοβουλιών, προώθησης καινοτόμων λύσεων και επαγγελματικών πρακτικών και αξιολόγησης της απόδοσης αυτών στα πλαίσια του προσώπου (τους) και της ομάδας. Τελικά το σύνολο των ικανοτήτων αυτών καθορίζει ένα ανώτερο επίπεδο ωριμότητας των αποφοίτων ώστε να επιτυγχάνουν κριτική θεώρηση της επιστήμης του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Έχουν τα εφόδια να δραστηριοποιούνται σε δεδομένο κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο με την απαραίτητη επίγνωση της επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Ολοκληρώνοντας, από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος εκτός του ότι θα έχουν σχηματίσει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ, ταυτόχρονα θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1