Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Δομή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ολοκληρώνεται σε δέκα (10) εξάμηνα, ήτοι εννέα (9) εξάμηνα διδασκαλίας μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα του Π.Π.Σ. διακρίνονται σε τρεις (3) τύπους:

Πρόκειται για Υποχρεωτικά Μαθήματα, σχεδιασμένα να εντάσσονται κυρίως στα πρώτα εξάμηνα σπουδών. Τα ΜΓΥ διασφαλίζουν την αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για την κατανόηση των γνώσεων και τη θεμελίωση δεξιοτήτων του αποφοίτου στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή θεώρηση. Οι φοιτητές διδάσκονται και εμβαθύνουν (θεωρητικά αλλά και, στις περισσότερες των περιπτώσεων, εργαστηριακά) σε επιστήμες που οδηγούν στην απόκτηση στερεού υπόβαθρου στην ειδικότητα του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων της κατηγορίας (ΜΓΥ) είναι δεκαέξι (16).

Τα μαθήματα του Π.Π.Σ. χωρίζονται και σε δύο (2) επιπρόσθετες κατηγορίες:

  • Υποχρεωτικά Μαθήματα: Μαθήματα κορμού τα οποία παρέχουν βασικές γνώσεις και πρέπει όλα ανεξαιρέτως να ολοκληρωθούν επιτυχώς από όλους τους φοιτητές του Τμήματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.
  • Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εξειδικευμένα μαθήματα, από τα οποία καλείται ο κάθε φοιτητής να επιλέξει και να ολοκληρώσει επιτυχώς έναν ικανό αριθμό για τη λήψη του διπλώματος. Συμμετέχουν στη διαμόρφωση του βαθμού διπλώματος.
Image

Ως προς την εσωτερική διάρθρωση του Π.Π.Σ. τα επτά (7) πρώτα εξάμηνα (210 ECTS) αποτελούν τον Βασικό Κύκλο Σπουδών όπου διδάσκονται κυρίως μαθήματα χαρακτηριζόμενα ως ΜΓΥ και ΜΕΥ. Τα τρία (3) τελευταία εξάμηνα (90 ECTS) αποτελούν τον Κύκλο Σπουδών Εμβάθυνσης – Εμπέδωσης, οπότε και οι φοιτητές εξειδικεύουν σε ζητήματα εντεταγμένα στο πλαίσιο και τις πρακτικές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, αποκτώντας έτσι γνώσεις ειδικότητας. Στο τελευταίο δέκατο εξάμηνο (10ο), οι φοιτητές εκπονούν υποχρεωτικά την Διπλωματική Εργασία ερευνητικού χαρακτήρα, ενώ προσφέρεται προαιρετικά η δυνατότητα τρίμηνης πρακτικής άσκησης που ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιλέξει την πρακτική άσκηση, υποχρεούται στη λήψη δυο (2) μαθημάτων κατηγορίας Εμβάθυνσης-Εμπέδωσης (ΜΕΕ). Η σειρά των μαθημάτων που ακολουθεί το Π.Π.Σ. εξασφαλίζει ότι με την τήρησή της από τους φοιτητές θα οδηγήσει στην περάτωση των σπουδών τους και τη λήψη του διπλώματος μέσα σε πέντε (5) έτη.
Η ατομική Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα, εμβαθύνει σε ένα θέμα αιχμής στο αντικείμενο της ειδικότητας και υποστηρίζει την ανάληψη δράσεων που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και συστηματική διερεύνηση με σκοπό την σε βάθος θεραπεία του
αντιμετωπιζόμενου ζητήματος. Για τους φοιτητές, επιτελεί έτσι μια εισαγωγή στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του ερευνητή. Η Διπλωματική εργασία επιβλέπεται από μέλος ΔΕΠ και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, προσφέρεται στο 10ο εξάμηνο σπουδών. Η Πρακτική Άσκηση προσφέρει εμπειρία στους φοιτητές υπό τη μορφή της εμβάθυνσης σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων του Μηχανικού, έχει τρίμηνη διάρκεια και προωθεί την άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Συνολικά, στο Π.Π.Σ. προσφέρονται 70 μαθήματα όλων των τύπων και κατηγοριών, πέραν της Διπλωματικής Εργασίας.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1