Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα – Από την Ιδέα στην Υλοποίηση

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η διδασκαλία των βασικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ της τρέχουσας (2014-2020) και προσεχούς (2021-2027) προγραμματικής περιόδου, καθώς και των τεχνικών και εργαλείων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο αυτών. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί στους επαγγελματίες της διοίκησης, των πανεπιστημίων, των ΜΚΟ και των ιδιωτικών φορέων η δυνατότητα μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων σχεδιασμού και διαχείρισης ενωσιακά χρηματοδοτούμενων έργων να εκπονήσουν ανταγωνιστικές προτάσεις για την επιτυχή διεκδίκηση ενωσιακών πόρων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα δημιουργηθεί εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν να είναι αυτόνομοι κατά το σχεδιασμό των έργων τους. Ένας ακόμη κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσει το ευρύ κοινό τις αναπτυξιακές δυνατότητες για την αξιοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης (ΙΑΝΑΠ).
Στο Πρόγραμμα Διδάσκουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Πυρομάλης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Δρ. Αντώνιος Καρβούνης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κιν: 6972329223, Email: piromali@uniwa.gr.

Image

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης πραγματοποιείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης (ΙΑΝΑΠ).
Στο Πρόγραμμα Διδάσκουν ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Πυρομάλης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Δρ. Αντώνιος Καρβούνης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Κιν: 6972329223, Email: piromali@uniwa.gr.

 

 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Χρήση Συστημάτων CAD-CAM LECTRA (MODARIS, DIAMINO, KALEDO) 
Image

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ, επαγγελματίες, σχεδιαστές, στυλίστες, πατρονίστ ενδυμάτων, που δουλεύουν ήδη σε ατελιέ μόδας και θέλουν να αποκτήσουν τη γνώση της υλοποίησης των σχεδίων τους με ηλεκτρονικό υπολογιστή, να ασχοληθούν στη βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων και να γίνουν ανταγωνιστικοί στον χώρο του ενδύματος και της μόδας.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευομένων στο γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν άμεσα να σχεδιάσουν μέσω αυτού του προγράμματος και να ασχοληθούν στη βιομηχανική παραγωγή ενδυμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να χειρίζονται τα προγράμματα CAD Lectra δημιουργώντας πατρόν, μετατροπές και διορθώσεις αυτών, μεγεθύνσεις, σχέδια και σκίτσα, συλλογές, χρωματολόγια και μοτίβα ενδυμάτων.

 

Κυκλική Οικονομία: Μετάβαση και Στρατηγικές

Την τελευταία δεκαετία παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη για μετάβαση της οικονομίας μας σε ένα πιο κυκλικό μοντέλο, όχι μόνο από το όλο και πιο απαιτητικό και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και από τις εμφανείς επιπτώσεις του υφιστάμενου γραμμικού οικονομικού μοντέλου στο περιβάλλον, στην κοινωνία αλλά και στην οικονομία. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι να παρέχει την απαραίτητη γνώση για τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας, τις υφιστάμενες νομοθεσίες καθώς και τις νέες νομοθετικές εξελίξεις, για την ανάγκη μετάβασης από τη γραμμική στη κυκλική οικονομία, και τα οφέλη από την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, την αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων, την εισαγωγή στις αρχές του κυκλικού σχεδιασμού και της κυκλικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, logistics/reverse logistics, εφαρμογή των κυκλικών αρχών στις προμήθειες, και διαχείριση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία. Αυτό το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, πέρα από το να παρέχει τις θεωρητικές γνώσεις σχετικά με την κυκλική οικονομία, να προάγει την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας αειφορίας και οικολογικά υπεύθυνης στάσης πολιτών έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η τεχνολογική καινοτομία από μόνη της δεν είναι επαρκής για να επιτευχθούν οι συστημικές αλλαγές που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Μια βιώσιμη μετάβαση στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει μια συλλογική υιοθέτηση των αρχών της. Επομένως, μέσω αυτής εκπαίδευσης, παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια στους συμμετέχοντες ώστε να μεταμορφωθούν σε φορείς της αλλαγής για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η διαμόρφωση ενός συνόλου δεξιοτήτων και ικανοτήτων και της νοοτροπίας επαγγελματιών που πιθανών να είναι σε καίριες θέσεις, επομένως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των απαιτούμενων αλλαγών μέσω της διδασκαλίας, της εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και της συνεργασίας με πρωτοβουλίες που καθοδηγούνται από τη βιομηχανία ή τους φοιτητές. 

Image

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει διευρυμένες γνώσεις στα θέματα της κυκλικής οικονομίας, της κατανόησης των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων, της κυκλικής παραγωγής και κατανάλωσης, και να παρέχει τους καταρτιζόμενους γνώση για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και πως αυτή επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, καθώς και να εφοδιάσει με γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να είναι φορείς της αλλαγής.

Εισαγωγή και Εφαρμογές της Ρομποτικής και του Stem στην Εκπαίδευση
Image

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των βίντεο/παραδόσεων των διαλέξεων και να έχουν παραδώσει εμπρόθεσμα τα παραδοτέα τους. Ως παραδοτέο ορίζεται ένα σύντομο ερωτηματολόγιο γνώσεων (quiz) το οποίο οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώνουν στο τέλος κάθε ενότητας που θα διαρκεί 4-5 εβδομάδες, προκειμένου να προχωρούν στην επόμενη ενότητα. Επιπλέον απαιτείται η επιτυχής δια ζώσης παρουσία των εκπαιδευομένων στην 6η ενότητα που αφορά εργαστηριακές εφαρμογές πάνω στο αντικείμενο της Ρομποτικής και του STEM που ήδη διδάχτηκαν.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός 7 μηνών, δηλαδή σε 28 εβδομάδες, με 320 ώρες συνολικής παρακολούθησης. Η διάρθρωση του προγράμματος περιλαμβάνει 5 διδακτικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τις 300 ώρες εξ αποστάσεως και ασύγχρονης εκπαίδευσης με ατομικό φόρτο εργασίας. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διαθέτει ολοκληρωμένες πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning), στις οποίες θα αναρτηθεί το ψηφιακό υλικό του προγράμματος που αποτελείται από διαλέξεις σε video και εκπαιδευτικές σημειώσεις. Η 6η και τελευταία ενότητα περιλαμβάνει την δια ζώσης παρουσία όλων των συμμετεχόντων για 20 ώρες σε ένα προκαθορισμένο Σάββατο & Κυριακή, υπό μορφή Workshop, όπου θα γίνονται εργαστηριακές εφαρμογές πάνω σε θέματα Ρομποτικής και STEM στο «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής» του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, με χρήση του κατάλληλου εργαστηριακού εξοπλισμού. Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων & Ρομποτικής ιδρύθηκε το 1998 ως συνέχεια του εργαστηρίου Ρομποτικής που λειτουργούσε από το 1989 στο Τμήμα. Στο Εργαστήριο εκτός από την εκπαιδευτική λειτουργία, εκτελείται και έρευνα με σημαντικό αριθμό δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στον τομέα της Ρομποτικής. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του εργαστηρίου δραστηριοποιείται σε αντικείμενα όπως η κατασκευή αυτόνομων οχημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη, το 3D-printing, ο σχεδιασμός αλγόριθμων τροχιάς σμήνους ρομποτικών συστημάτων, τα μη επανδρωμένα οχήματα, πλοήγηση των Drones κ.α. Στις δράσεις του Εργαστηρίου καταγράφονται επίσης και σημαντικές επιτυχίες και βραβεύσεις από το ακαδημαϊκό προσωπικό και από ερευνητικές ομάδες φοιτητών.

 

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, 3D-ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ STEM: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής και η ACTA – Τεχνοβλαστός ΑΠΘ ( https://acta-edu.gr/certificate/ekpaideutiki-robotiki-3d-stem/ ), ανακοινώνουν την έναρξη του Προγράμματος Δια Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: «Ρομποτική, 3D και STEM: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΔΕ, οι οποίοι θέλουν να επιμορφωθούν στο αντικείμενο της διδασκαλίας της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης και του STEM στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το αντικείμενο του προγράμματος είναι να καταρτίσει και να επιμορφώσει τους εκπαιδευόμενους στο επιστημονικό πεδίο της τεχνολογίας, του προγραμματισμού και της ρομποτικής και επίσης στις μεθοδολογίες εκείνες που επιτρέπουν στις επιστήμες αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να καταστήσει τα στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ικανά να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τις θεμελιώδεις αρχές της ρομποτικής και του STEM στα σχολεία. Επιπλέον, η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι τεχνολογικές μέθοδοι της, όπως και η εκπαίδευση πάνω στις κατασκευαστικές της εφαρμογές, ολοκληρώνει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα θα βοηθήσει την διάχυση της γνώσης που υπάρχει στο πανεπιστημιακό περιβάλλον του ΠΑΔΑ και θα μεταφερθεί η τεχνογνωσία σε μικρότερες ηλικιακά ομάδες, κάτι το οποίο θα έχει σημαντικό κοινωνικό όφελος. Ο ενδιάμεσος κρίκος μεταφοράς τεχνογνωσίας ανάμεσα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε κατώτερα επίπεδα εκπαίδευσης, θα είναι όλοι οι αποφοιτήσαντες εκπαιδευόμενοι του προτεινόμενου προγράμματος.

Image

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι είκοσι οχτώ (28) βδομάδες, με 300 ώρες διδασκαλίας και 300 ώρες φόρτου εργασίας, συνολικά 600 ώρες φόρτου εργασίας μαζί με την προσωπική μελέτη των εκπαιδευομένων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 20 ECTS. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει 300 ώρες αποκλειστικά εξ αποστάσεως και ασύγχρονη παρακολούθηση με βιντεο-διαλέξεις.

Τεχνολογίες Blockchain
Image

Απευθύνεται σε:  Πτυχιούχους σχολών θετικών επιστημών και διοικητικών επιστημών που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα σπουδών μέχρι σήμερα.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η παρουσίαση και ανάλυση της καινοφανούς τεχνολογίας blockchain και η εισαγωγή της στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να αποτελέσει θεμελιώδη λίθο για την ανάπτυξη εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της τεχνολογίας blockchain, η οποία βρίσκει εφαρμογή σε αρκετούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Το πρόγραμμα εστιάζει στις τεχνολογίες Blockchain και DLT (software τεχνολογίες κατανεμημένων συστημάτων αποθήκευσης), οι οποίες έχουν πολλές εφαρμογές πέραν αυτών που αφορούν σε κρυπτονομίσματα. Αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για σπουδαστές των σχολών των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας αλλά και των επιστημών διοίκησης. Η φύση της συγκεκριμένης τεχνολογίας που παρουσιάζεται στο πρόγραμμα το καθιστά αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο για τους κλάδους τις πληροφορικής, των μαθηματικών αλλά και των οικονομικών σχολών. Η παρουσίαση των πιθανών τομέων εφαρμογής που περιλαμβάνουν από οικονομικά-τραπεζικά συστήματα μέχρι εφαρμογή σε εφοδιαστικές αλυσίδες, διαχείριση ιατρικών δεδομένων και ψηφιακών ταυτοτήτων) αναμένεται να προσελκύσει το ευρύ κοινό.

Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας Επιπέδου ΑΕΙ

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συμμόρφωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας (Υ.Α. 131784/2003, ΦΕΚ 1624/Β΄/5-11- 2003) και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευομένων στο γνωστικό αντικείμενο της Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν άμεσα να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τ.Α. παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες συμβουλευτικές, σύνταξης μελετών (εκτίμησης κινδύνου, εκρηκτικής ατμόσφαιρας, πυρασφάλειας), εκτελώντας μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων, και επιθεωρήσεις των εργασιακών χώρων. Η επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου επιτρέπει στους πτυχιούχους ΤΕΙ, να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας σε δύο (αντί πέντε) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους (Νόμος 3144/2003, άρθρο 9, §8).

Image

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πτυχιούχους Μηχανικούς πανεπιστημίων και ΤΕΙ, οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας, σύμφωνα με το ΠΔ 294/88.

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1