Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενθαρρύνει και παρέχει σε νέους επιστήμονες τη δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα του Τμήματος και των θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον "Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής" όπως αυτός έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 827/τΒ΄/08.03.2019 και ισχύει.

Ως Μεταδιδακτορική νοείται η Έρευνα που εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής.

Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής 'Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι οι ακόλουθοι:

  • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της, ιδιαίτερα σε τομείς αιχμής και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων, 
  • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, 
  • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
Image

Η Μεταδιδακτορική Έρευνα διεξάγεται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο του οποίου πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο διεξάγεται η Μεταδιδακτορική Έρευνα.

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μεταδιδακτορικής Έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από τρία (3) έτη.

Μετά την ολοκλήρωση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας, χορηγείται Βεβαίωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας, στην οποία αναγράφεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματεπώνυμο του/της Ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής και το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί τίτλο σπουδών.

Διαδικασία Υποβολής και Έγκρισης Αίτησης για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας έχουν (κατά τη διάρκεια όλου του έτους) οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται και πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συνοδεύονται από:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  • Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου του εσωτερικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών του εξωτερικού.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές, από μέλος ΔΕΠ ή από ερευνητή βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ', κατόχου διδακτορικού διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
  • Περιγραφή εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία συνυπογράφεται από το μέλος ΔΕΠ που προτίθεται να αναλάβει την επίβλεψη της έρευνας.

Η αίτηση προωθείται στη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής, η οποία εγκρίνει την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας, αφού πρώτα αξιολογήσει τη  συνάφεια, τη σκοπιμότητα υλοποίησης και τη διαθεσιμότητα των υποδομών και προβαίνει ταυτόχρονα και στην έγκριση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.


Για την πλήρη ενημέρωση σας σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής παρακαλούμε να ανατρέξετε στον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

pdf button clear

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1