Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Ταυτότητα του Τμήματος

Αντικείμενο, Σκοπός & Όραμα

Αντικείμενο του Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής ανήκει στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν. 4521/2018). Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής προσφέρει 5-ετές Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικού στα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής.
Το Τμήμα μέσω του προγράμματος σπουδών του στοχεύει να εφοδιάσει τους αποφοίτους με τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που καλύπτουν το εύρος της ειδικότητας του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, και το αντίστοιχο επάγγελμα,. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές σύγχρονες, υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης γνώσεις, καθώς και δεξιότητες στην επιστήμη του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. αλλά και των διεπιστημονικών πεδίων εφαρμογής της. Το πρόγραμμα στοχεύει σε αποφοίτους που συνδυάζουν την άρτια θεωρητική γνώση με σημαντική εργαστηριακή εφαρμογή σε τεχνολογίες αιχμής, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο στο πεδίο της επιστήμης τους αλλά και στον επαγγελματικό τους χώρο.

Κύκλος Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
Σκοπός του Τμήματος
Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής είναι:
  • η παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, μέσω προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,
  • η παραγωγή νέας γνώσης και η συμβολή στην εξέλιξη της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα, όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών,
  • η συμβολή στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Το Τμήμα σήμερα προσφέρει ένα (1) προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Master, και ένα (1) οργανωμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών. Τα προσφερόμενα προγράμματα καλύπτουν όλο το εύρος του φάσματος των σπουδών του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής. Χάρις στα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα του προσωπικού του, το Τμήμα είναι σε θέση, όχι μόνο να παρακολουθεί, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό εξασφαλίζει την παροχή προγραμμάτων σπουδών που προετοιμάζουν τους αποφοίτους να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της κοινωνίας. Βασικός στόχος των σπουδών αυτών είναι να παρέχουν τα εφόδια για την κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του Μηχανικού, που θα επιτρέψει στους αποφοίτους να εφαρμόσουν τις τεχνολογίες αυτές με επιτυχία σε σύγχρονα πολύπλοκα προβλήματα μηχανικής. Επιπλέον, το Τμήμα υιοθετεί ως στρατηγικό στόχο της αποστολής του τις συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και κοινωνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που δραστηριοποιούνται σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.
Image
Όραμα του Τμήματος

Το όραμα του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, που θα μπορέσει να εδραιώσει στους απόφοιτους ένα στερεό υπόβαθρο γενικών, αλλά και εξειδικευμένων θεωρητικών γνώσεων και δεξιοτήτων παράλληλα με την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας σε πρακτικές εφαρμογές μέσω της συστηματικής άσκησής τους σε εργαστηριακές υποδομές τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό και ερευνητικό επίπεδο. Το παρεχόμενο επίπεδο σπουδών, όπως υλοποιείται μέσα από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα επιδιώκει να βρίσκεται στην αιχμή των διεθνών εξελίξεων και όχι απλά να είναι άμεσα ανταγωνιστικό με προγράμματα αντίστοιχων τμημάτων Μηχανικών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Για τούτο η παρεχόμενη εκπαίδευση εστιάζει:
α) Στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις συνιστώσες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

β) Στις καινοτόμες μεθοδολογίες για την προώθηση των τομέων που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελληνικής οικονομία.
γ) Στον σχεδιασμό μεθοδολογιών και διεργασιών που προωθούν την αειφορία στην παραγωγή και τη διαβίωση.
Επιπλέον το Τμήμα στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση της
προσωπικότητας των φοιτητών καθώς και στην ανάπτυξη της επαγγελματικής και κοινωνικής τους συνείδησης μέσω της καλλιέργειας ενός μεθοδικού και καινοτομικού τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Ειδικότερα, επιδιώκει να αναπτύξει στους φοιτητές το ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα και τους εισάγει σταδιακά στις ερευνητικές διαδικασίες του Τμήματος, δίνοντάς τους ρόλο στις ερευνητικές ομάδες και στα εργαστήριά του, ώστε να διασφαλιστεί η ετοιμότητα των αποφοίτων που θα ενδιαφερθούν για ακαδημαϊκές σπουδές τρίτου κύκλου. Τέλος, το Τμήμα επιδιώκει την οργανωμένη διασύνδεση και αλληλεπίδραση με μονάδες παραγωγής ή/και παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο και με τους συναφείς επαγγελματικούς φορείς και η εμπλοκή των φοιτητών στις διαδικασίες βελτίωσης του προγράμματος και της δια βίου εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζεται διαχρονικά η θέση των αποφοίτων στην σύγχρονη αγορά εργασίας.
Συμπερασματικά, το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής προσφέρει σπουδές σε ένα ευρύ γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο η έρευνα και η καινοτομία παράγουν διαρκώς νέα και σημαντικά αποτελέσματα που επηρεάζουν άμεσα τόσο την παραγωγή και την οικονομία, όσο και την καθημερινή ζωή. Το Τμήμα οραματίζεται να διατηρείται στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει και να παρέχει σπουδές που προετοιμάζουν, θεωρητικά και πρακτικά, τους αποφοίτους να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η διαδικασία κρίσης για την αντιστοίχιση του Τμήματος με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο 
(άρθρο 66 του Ν.4610 - ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019)
.


 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1