Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όραμα και Αποστολή του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής. Το τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής στοχεύει στη παραγωγή νέας γνώσης και στη συμβολή στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω της εκπόνησης πρωτότυπης έρευνας, τόσο αυτοδύναμα όσο και στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών/ευρωπαϊκών ερευνητικών συνεργασιών και συμβάλλει στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη της παραγωγής, της οικονομίας και της κοινωνίας, μέσω εξωστρεφών δράσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Τα μέλη του Τμήματος εργάζονται και συνεργάζονται σύμφωνα με τις αξίες και τους στόχους του Τμήματος, ασπάζονται το Όραμα και την Αποστολή του, υιοθετούν κοινές πολιτικές και πρακτικές, και συμμετέχουν σε διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου δεσμεύεται να διασφαλίζει την Ποιότητα σε όλες τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του αναγνωρίζει τη συμβολή της Ποιότητας ως μέσου για την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση, της εξωστρέφειας, της διεθνούς αναγνώρισης και της συνεργασίας με παραγωγικούς φορείς.

Το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεσμεύεται για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας (ΠΠ), η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών του, προωθεί τον σκοπό και αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Η ΠΠ του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

 • εναρμονίζεται με την ΠΠ του Ιδρύματος και συντάσσεται με τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος, σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο,

 • αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας

 • εξειδικεύεται και παρακολουθείται μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας.

Για την υλοποίηση και την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες, που θα διασφαλίζουν:

 • την αρτιότητα της δομής και οργάνωσης των Προγραμμάτων Σπουδών που προσφέρει σε συμβατότητα με τα κριτήρια τα οποία τίθενται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
 • τη συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,
 • τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνας και τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • τον προσανατολισμό στην πλήρη ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών μέσα από την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων,
 • την αρτιότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου τωνμελών της ακαδημαϊκής μονάδας, 8. τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα,
 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες βιβλιοθήκης, εργαστήρια κτλ.) και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
 • την εφαρμογή ακαδημαϊκών αρχών της δεοντολογίας και της αποτροπής των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, καθώς και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και από όλες τις ομάδες ανθρώπινου δυναμικού,
 • την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου, την προώθηση συνεργασιών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προς όφελος της κοινωνίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας με προώθηση νέων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η διασφάλιση της υλοποίησης της ΠΠ του Τμήματος διενεργείται μέσω ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης, από τα μέλη της Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος.

Η δέσμευση της ΠΠ του Τμήματος γνωστοποιείται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της ανάρτησής της, στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Επίσης κοινοποιείται και ηλεκτρονικά και με έντυπα μέσα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, διοικητικό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό, συνεργάτες, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, συνεργαζόμενοι επαγγελματικοί, ερευνητικοί, ακαδημαϊκοί και κοινωνικοί φορείς). Μέσω της δημοσιοποίησής της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργού εμπλοκής όλων στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Επίσης η ΠΠ του Τμήματος καθίσταται γνωστή στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, στο πλαίσιο των ημερίδων καλωσορίσματος που διοργανώνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος έχουν θεσμοθετηθεί Δείκτες Παρακολούθησης της Ποιότητας των προσφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών, οι οποίοι είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους στόχους του Πανεπιστημίου

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1