Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Τμήματος

Δημόσια Υποστήριξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Δρ. Αθανάσιου Γ. Λαζαρόπουλου

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Ο πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Πρινιωτάκης και η Καθηγήτρια Δρ. Ελένη – Αικατερίνη Λελίγκου σας προσκαλούν στη δημόσια υποστήριξη της Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Δρ. Αθανάσιου Γ. Λαζαρόπουλου, Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ΕΜΠ, με τίτλο: “Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Ψηφιακών Συστημάτων σε Εταιρείες Ηλεκτρικής Ενέργειας” που θεραπεύει τα ακόλουθα τρία γνωστικά αντικείμενα: (1) Smart Grid και Τηλεπικοινωνίες σε Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Επικοινωνίες μέσω Οπτικών Ινών, Τεχνολογία PLC / BPL, WiFi, WiMAX, GSM (4G, 5G, πέραν του 5G), WPAN, Bluetooth, ZigBee και Δορυφορικές Επικοινωνίες + Τεχνολογία LiFi, (2) Big Data, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα και Αλγόριθμοι Αριθμητικών Προσεγγίσεων και Βελτιστοποίησης –Λείανση Δεδομένων με Διηρημένες Διαφορές–, και (3) Επιχειρηματική Αναλυτική, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, TQM, Μοντελοποίηση και Προτυποποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, SLAs / SLOs / KPIs και Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Η δημόσια υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26.04.2024 και ώρα 17:00 στο σύνδεσμο MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZmNzBkZDktMDQzZi00YTU3LTg5ZDAtOGQ4ZmViNGRiZTBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%226208b507-341f-4321-bbec-74258fdf394f%22%7d

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1