Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ανακοινώσεις Μαθημάτων

Έναρξη Μαθημάτων “Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT” (Κωδ. 8006) Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Το μάθημα “Διαδίκτυο των Πραγμάτων – IoT” θα ξεκινήσει την Τρίτη 12/03/2024, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα (https://idpe.uniwa.gr/news/orologio-programma-xeimerinoy-eksaminou).

Για όσο διάστημα δεν είναι δυνατή η δια ζώσης εκπαίδευση, τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη διάλεξη (Εισαγωγή στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/03/2024 στις 13.00, με τη χρήση του MS Teams μέσω του παρακάτω συνδέσμου, ενώ για τις επόμενες διαλέξεις θα ακολουθήσουν αντίστοιχες σχετικές ανακοινώσεις. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VkNTExMjYtZTNmNy00YjczLWE4NmEtMzc1YzM3ZWVmZjY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22737da070-c423-4f97-922c-5ace4e03d9e3%22%7d

Καλείστε να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα e-Class του μαθήματος (νέοι φοιτητές κι εκ’ νέου οι παλαιοί), καθώς όλες οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται εκεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Για τη σύνδεσή σας στο MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η είσοδός σας στο μάθημα/διάλεξη.

Ο διδάσκων

Ε. Πάλλης

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη
Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, 
+30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grUniwaLOgo Colour 1