Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική περίοδο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο 1) μέσω email στον επιβλέποντα Καθηγητή.

Από 19/01/22 - 26/01/22, ο επιβλέπων Καθηγητής, υποβάλει μέσω email στη Γραμματεία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), το έντυπο 1 του Φοιτητή και εισήγηση του (έντυπο 2) με ψηφιακή υπογραφή, μετά τον έλεγχο της εργασίας για λογοκλοπή, μέσω του ειδικού λογισμικού του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται (βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και των εγγράφων που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο):

1) Στο κύριο σώμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνονται μετά την σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση συγγραφέα» (Έντυπο 3).

2) Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).

3) Οι εργασίες και πριν αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας (Οδηγίες «Πολυνόη»: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ )

4) Μετά την εξέταση και την ψηφιακή υπογραφή της εργασίας από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η εργασία αναρτάται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τον ίδιο τον φοιτητή. (https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ ). Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.

5) Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία μελών (ανά φοιτητή).

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 159751/Z1/ 8-12-2021 : Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174955/Ζ1/23-12-2020 (ΦΕΚαρ.5716/Β’/24-12-2020) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης βραβείου Αριστείας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», (ΦΕΚ αρ.5704/B’/9-12-2021) ανακοινώνει την έγκριση προγράμματος υποτροφιών με σκοπό τη χορήγηση βραβείων αριστείας σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Διαβιβαστικό ΙΚΥ

Aνακοινώνεται ότι η εξέταση των επι πτυχίω φοιτητών, σε όσα μαθήματα δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι και σήμερα (3/11/2021), μετατίθεται για την προσεχή εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Το σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί προσεχώς. Η βαθμολογία για όλα τα μαθήματα της επι πτυχίω εξεταστικής θα καταχωρηθεί στο φοιτητολόγιο μετά την εν λόγω εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022. Για οποιαδήποτε επιμέρους διευκρίνιση, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο του τμήματος, Καθ. Θ. Γκανέτσο (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

H Αν. Πρόεδρου του τμήματος
Ε. Α. Λελίγκου
Αν. Καθηγήτρια

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Υποδοχής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έως και την 20η Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,

β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

Το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Υποδοχής θα πρέπει να είναι ως εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής pdf. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραμματειών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας, μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.uniwa.gr/spoydes/scholes-kai-tmimata/

Αιγάλεω, 02/12/2021

Η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου

Ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές πρώτου (προπτυχιακοί), δεύτερου (μεταπτυχιακοί) και τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) του Πανεπιστημίου μας, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την έκδοση καρτών σίτισης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://sitisi.uniwa.gr/ του Πανεπιστημίου μας, έως και την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τις σχετικές λεπτομέρειες υποβολής στην παρακάτω ανακοίνωση:https://www.uniwa.gr/announcements/sitisi-akadimaikoy-etoys-2021-2022/

Η ΑντιπρύτανιςΑκαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγήτρια Ευσταθία Γ. Παπαγεωργίου

Ο σύνδεσμος της Ανακοίνωσης είναι:

Όσοι Φοιτητές επιθυμούν να κάνουν Τροποποίηση Δήλωσης Μαθημάτων, για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021--2022, μπορούν να στείλουν σχετικό email στο email της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) από Δευτέρα 22-11-2021 έως και Παρασκευή 26-11-20201.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος (άρθρο 52 παρ.4) μπορείτε να κάνετε τροποποίηση σε έως τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης σας.

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές του Τμήματος ότι μετά από εντολή του Προέδρου του Τμήματος, οι βεβαιώσεις παρουσίας σε παρακολούθηση/εξέταση θεωρητικού/εργαστηριακού μαθήματος θα παραδίδονται από τον φοιτητή στον διδάσκοντα για υπογραφή και θα παραλαμβάνονται μετά από εύλογο χρονικό διάστημα από τη Γραμματεία του Τμήματος με την υπογραφή του Προέδρου του Τμήματος μέσω e-mail ή κατόπιν ραντεβού.

Οι βεβαιώσεις θα παραδίδονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα στη γραμματεία και σε καμμία περίπτωση από τον φοιτητή.

Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε εδώ

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Γραφείο ΖΑ207 (2ος Όροφος)
  +30 210 538 1726, +30 210 538 1727
   idpe@uniwa.grΙστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

Αναζήτηση

Search