Ανακοινώσεις Τμήματος

Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών

Σύντομο εισαγωγικό σημείωμα

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει το προτεινόμενο Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το πρώτο τμήμα της έκθεσης περιέχει την επιγραμματική παρουσίαση του συνολικού Προγράμματος Σπουδών. Αναφέρει σε κάθε εξάμηνο τους τίτλους των υποχρεωτικών μαθημάτων και των μαθημάτων επιλογής, τις ώρες διδασκαλίας και τις αντιστοιχούσες πιστωτικές μονάδες.

Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης περιλαμβάνει αναλυτικό Περίγραμμα για καθένα προσφερόμενο μάθημα, κατά το υπόδειγμα περιγράμματος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι επόμενες παράγραφοι συνοψίζουν ορισμένα στοιχεία της φυσιογνωμίας του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών.

Βασικά Χαρακτηριστικά

Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε με γνώμονα να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για την άσκηση δραστηριότητας Μηχανικού σε δύο πεδία:

(1) Βιομηχανική Παραγωγή.

Στο πεδίο της βιομηχανικής παραγωγής, το ΠΣ5 προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την απασχόληση με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διατάξεων κάθε μορφής. Επιπλέον, ένα τμήμα των μαθημάτων χρησιμοποιεί ως αναφορά τις διάφορες διεργασίες και συστήματα του βιομηχανικού τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα μαθήματα αυτά, το παράδειγμα της Κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει μια βάση για την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εξέταση των θεμάτων της βιομηχανικής πρακτικής, π.χ. από την παραγωγή ενέργειας έως τη συσκευασία, από την αρχική σχεδίαση έως τον έλεγχο της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας, από τον προγραμματισμό παραγωγής έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κ.λπ.

(2) Διοίκηση και Διαχείριση

Στο πεδίο της Διοίκησης και της Διαχείρισης, το ΠΣ5 καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, την υποβοήθηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο και την επιτήρηση των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Η θεματολογία των σχετικών μαθημάτων επικεντρώνεται, ειδικότερα, στις ψηφιακές μεθόδους και τεχνολογίες. Έτσι, το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισης αντιμετωπίζεται ενιαία και ολοκληρωμένα σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, π.χ. από το επίπεδο του βιομηχανοστασίου και του αυτοματισμού της μηχανής έως το επίπεδο της Διαδικτυωμένης παραγωγικής αλυσίδας και των διασυνδεόμενων βιομηχανικών μονάδων ανά την υφήλιο (global cluster) κ.λπ.

Δομή του Προγράμματος Σπουδών

Για την υποστήριξη του γνωσιακού περιεχομένου των δύο πεδίων (Βιομηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης και Διαχείρισης), το ΠΣ5 περιλαμβάνει 94 μαθήματα εκ των οποίων 49 κατανέμονται σε δύο Ροές εξειδίκευσης.

Η Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλαμβάνει 27 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 1 δίνουν κυρίως έμφαση στη συστημική θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές.

Η Ροή 2 «Μεθόδων Παραγωγής» περιλαμβάνει 23 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 2 δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική συγκρότηση των βιομηχανικών διεργασιών και στην εμβάθυνση στις μεθόδους παραγωγής.

Οι δύο Ροές υποστηρίζονται από 45 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 42 συγκροτούν τον βασικό κύκλο σπουδών στα πρώτα τρία έτη σπουδών, και άλλα τρία περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία  έτη σπουδών.

Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιλαμβάνει τα εξής:

(α) επιτυχή παρακολούθηση 42 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη σπουδών και επί πλέον 3 υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά ένα στα εξάμηνα Ζ, Η και Θ.

(β) επιτυχή παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ανά έξι στα εξάμηνα Ζ, Η και Θ. Προαιρετικά, ένα από έξι μαθήματα του Θ εξαμήνου μπορεί να αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση τρίμηνης διάρκειας

(γ) επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο Ι εξάμηνο.

Πλεονεκτήματα και προοπτική των αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του ΠΣ5 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, με  τις δραστηριότητες, το γνωσιακό υπόβαθρο και τα επαγγελματικά δικαιώματα  του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ.99/Α΄/05-11-2018.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΠΣ5 και σε σχέση με τα αντίστοιχα υφιστάμενα προγράμματα, οι σπουδές του ΜΠΔ εμπλουτίζονται σε ορισμένες σημαντικές διαστάσεις.

(α) Μέσω της έμφασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, το ΠΣ5 προάγει γνώσεις κατάλληλες για το αναδυόμενο βιομηχανικό τοπίο. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι προσθετικές κατεργασίες (Additive Manufacturing), η Διαδικτυακή ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες (Cyber-physical Systems), η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνο-χώρο (Cyber-security), η υπολογιστική νέφους (Cloud Computing) και οι άλλοι πυλώνες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής ή Τεχνολογικής Επανάστασης (Industry 4).

(β) Μέσω της αξιοποίησης του υποδείγματος της Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, το ΠΣ5 προσφέρει μια εννοιολογικά και θεματικά ενιαία γνώση της βιομηχανικής αλυσίδας σχηματισμού αξίας (Value chain). Αυτή η γνώση καλύπτει με λογικά συνεχή τρόπο όλες τις διαστάσεις της βιομηχανικής παραγωγής: τεχνολογική, ενεργειακή, οικονομο-τεχνική, περιβαλλοντική, θεσμική και επενδυτική. Ακόμη, συνδέεται με μια ανακάμπτουσα βιομηχανία, με ιδιαίτερα «Ελληνική» ιστορία και φυσιογνωμία, και με μία ανοδική δυναμική, η οποία μπορεί προοπτικά να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη.

Συνολικά, αυτή η ιδιαίτερη διπλή έμφαση εφοδιάζει τους αποφοίτους του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη δραστηριότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του μέλλοντος.

Έτσι, το ΠΣ5 στοχεύει να συμβάλει ευρύτερα στην αναστροφή της διαρροής των νέων από τη χώρα και από τα επαγγέλματα του Μηχανικού και στην ανάπτυξη ουσιαστικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργειών με αντίκρυσμα στην Ελληνική και την περιφερειακή πραγματικότητα. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.Δ.Α.

1o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ I

Υ

4

130

5

ΦΥΣΙΚΗ Ι

Υ

4

125

4

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υ

4

115

4

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Υ

4

120

4

ΧΗΜΕΙΑ Ι

Υ

4

120

4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

Υ

4

130

5

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Υ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

860

30

 

2o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Υ

4

120

4

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Υ

4

130

5

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υ

4

115

4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

Υ

4

130

5

ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Υ

4

120

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Υ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υ

4

105

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

840

30

 

3o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙΙ

Υ

4

120

4

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Υ

5

140

5

CAD/CAM

Υ

4

105

4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

Υ

4

130

5

ΥΛΙΚΑ Ι

Υ

4

120

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υ

4

125

4

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

29

860

30

 

4o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Υ

4

130

5

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υ

5

130

5

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Υ

4

120

4

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υ

4

115

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Υ

4

105

4

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Υ

4

105

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

29

825

30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 (ΑΓΓΛΙΚΑ Ι)

       

 

5o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Υ

5

130

5

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Υ

4

130

5

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υ

4

120

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι

Υ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (LOGISTICS)

Υ

4

120

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) Ι

Υ

4

120

4

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υ

4

105

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

29

845

30

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2 (ΑΓΓΛΙΚΑ IΙ)

       

 

6o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

Υ

4

120

4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υ

3

115

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Υ

4

105

4

ΥΛΙΚΑ ΙΙ

Υ

4

120

4

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Υ

5

130

5

ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ

Υ

4

130

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Υ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

840

30

 

7o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Υ

4

130

6

Επιλογή έξι (6) από τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΕΥ

4

120

4

ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ – CNC

ΕΥ

4

110

4

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - 3DPRINTING

ΕΥ

4

110

4

ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΕΓΜΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΥ

4

115

4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΕΥ

4

110

4

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΑΕ

ΕΥ

4

110

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΥ

4

115

4

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΥ

4

115

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΜΕΘΟΔΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

ΕΥ

4

120

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΥ

4

110

4

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΝΩΝ

ΕΥ

4

115

4

ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι

ΕΥ

4

110

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ CAD

ΕΥ

4

120

4

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΙΝΟΔΟΜΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

790-850

30

8o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Υ

4

130

6

Επιλογή έξι (6) από τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥ

4

110

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΑΕ) ΙΙ

ΕΥ

4

120

4

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΥ

4

120

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΥ

4

120

4

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΥ

4

120

4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΥ

4

110

4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - PLC

ΕΥ

4

110

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΜΕΘΟΔΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΥ

4

120

4

EΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΥ

4

120

4

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΥ

4

120

4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

ΕΥ

4

120

4

ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΙ

ΕΥ

4

120

4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΝΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΒΑΦΙΚΗ

ΕΥ

4

120

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

820-850

30

9o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΡΟΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΦΕ

ECTS

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Υ

4

130

6

Επιλογή έξι (6) από τα παρακάτω μαθήματα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΥ

4

120

4

ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΥ

4

120

4

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΥ

4

120

4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΥ

4

120

4

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΥ

4

120

4

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΥ

4

 

4

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ 2: ΜΕΘΟΔΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΥ

4

120

4

ΕΥΦΥΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

ΕΥ

4

120

4

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

ΕΥ

4

120

4

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΕΥ

4

120

4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΝΟΔΟΜΩΝ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣΕΛΕΓΧΟΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΥ

4

120

4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΥ

4

120

4

ΠΡΑΚΤΙΚΗ AΣΚΗΣΗ

ΕΥ

4

 

4

ΣΥΝΟΛΟ

 

28

850

30

10o ΕΞΑΜΗΝΟ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ

ΦΕ

ECTS

Θ

Α/Φ

Ε

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

         

30

ΣΥΝΟΛΟ

           

30

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Εξηντατρία (63) μαθήματα

Σαρανταπέντε (45) Υποχρεωτικά + Δεκαοκτώ(18) Επιλογής Υποχρεωτικά (EY)

 

Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική)

Πρακτική Άσκηση* (Προαιρετική)

* Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνη και ισοδυναμεί με ένα (1) ΕΥ μάθημα

Ιστότοπος Τμήματος

Επιτροπή Περιεχομένου Ιστότοπου:
- Μ. Παπουτσιδάκης (Αν. Καθηγητής)
- Α. Γκοτσόπουλος (Επ. Καθηγητής)
- Δ. Πυρομάλης (Επ.Καθηγητής)

Ανάπτυξη & Διαχείριση Ιστότοπου:
- Ελένη Συμεωνάκη (ΕΔΙΠ)
- Ανδρέας Σορτ (ΕΔΙΠ)

 idpe-support@uniwa.gr 

Επικοινωνία

 Γραμματεία Τμήματος:

  Κτήριο Ζ, Πτέρυγα Α
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα
Θηβών 250 & Π. Ράλλη
122 41 Αιγάλεω
  +30 210 5381 219
  +30 210 5381 501
   idpe@uniwa.grΑναζήτηση

©2020 Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής - Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Search